Manege De Trenshoeve

Privacy Statement

Manege De Trenshoeve hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe de manege omgaat met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Manege De Trenshoeve houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

  • We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarop u deze met ons heeft gedeeld;
  • We delen alleen gegevens met externe partijen wanneer dit noodzakelijk is om onze diensten te kunnen verlenen of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen zullen we altijd eerst om uw toestemming vragen;
  • U bent vrij om ons te vragen welke informatie wij van u in ons systeem hebben en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens te corrigeren;
  • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;

Als manege zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van de Privacy statement, vragen hierover heeft kunt u contact opnemen via de contactgegevens die vermeld zijn op de website, onder het kopje contact.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Manege De Trenshoeve verwerkt voor de volgende doeleinden:

➔  Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medische toeval;

➔  Het kunnen benaderen voor afzeggen van de les of andere leswijzigingen;

➔  Het sturen van mails over activiteiten en evenementen;

➔  Het verwerken van de automatische incasso’s

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

➔  Voornaam;

➔  Tussenvoegsel;

➔  Achternaam;

➔  Bedrijfsnaam

➔  Adres

➔  Postcode

➔  Telefoonnummer

➔  E-mailadres;

➔  Geboortedatum;

➔  IBAN

➔  Sepa doorlopende machtiging

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het door ons gebruikte administratieprogramma (officieel heet dat een “derde partij”). Uiteraard verstrekken wij in dat laatste geval alleen de hoogst noodzakelijke gegevens. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en/of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Bewaartermijn

De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel alle persoonsgegevens, als de bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de gegevens nog bewaard door de Manege om aan wettelijke verplichtingen voor de administratie te voldoen.

Rechten over uw gegevens

U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy  bescherming.

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen per mail of telefoon.

 

Met vriendelijke groet

Team Manege De Trenshoeve